• Add to Calendar

WP3 Methodology workshop Zagreb

By Karin Rosenits
WP3 Methodology workshop Zagreb
Wednesday, May 8 2019 09:00
to Thursday, May 9 2019 16:00

FOCUS - WP3 Methodology workshop

University of Zagreb, Zvonimirova street 8, Zagreb, Croatia

Registration

Contact Details

Dean Ajdukovic, Jana Kiralj

+385 98 20 65 11; +385 91 170 3463